Na een echtscheiding blijven de ouders beiden verplicht om in het levensonderhoud van een (stief-)kind te voorzien totdat het kind 21 jaar is (Kinderalimentatie).

Tot het kind 18 jaar is, moet er altijd kinderalimentatie worden betaald, ook als een kind een bijbaantje heeft. De betaling vindt plaats aan de verzorgende ouder. Ieder van de ex-partners moet pro rato naar draagkracht bijdragen in het levensonderhoud van de kinderen. Vanaf 18 jaar ontstaat er een bijzondere situatie: ouders hebben dan geen gezag meer over uw kind, maar zij moeten hun kind nog wel onderhouden c.q. financieel steunen.

Deze kinderalimentatieregeling wordt de voortgezette onderhoudsplicht genoemd. Vanaf 18 jaar moet de alimentatie aan het kind zelf worden betaald, ook al woont het kind nog thuis. Er kan dan wel met het kind afgesproken worden dat de alimentatie aan de verzorgende ouder wordt betaald of dat het kind kostgeld betaalt. Voor een (stief-)kind van 21 jaar en ouder bestaat alleen een onderhoudsverplichting als het kind behoeftig is, dat wil zeggen als het kind zelf echt niet in staat is om in het eigen levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld in geval van handicap of zware studie.

Kinderalimentatie voor jong meerderjarigen (18 tot 21 jaar)

Als het meerderjarige kind genoeg eigen inkomsten heeft om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien, kan de ouder in onderling overleg met zijn/haar kind afspreken om de kinderalimentatie te verlagen of te beëindigen. Als het kind het daar niet mee eens is, is de weg naar de rechter open maar dat maakt emoties los en kan tot conflict leiden.

Gaat het meerderjarige kind op kamers, dan betaalt de ouder de alimentatie rechtstreeks aan zijn/haar kind. Anders dan bij partneralimentatie vervalt de onderhoudsverplichting niet als het kind gaat samenwonen met vriend of vriendin. Heeft de partner van uw kind een hoog inkomen, dan kan uw kind eventueel geen behoefte meer hebben aan aanvullend geld (kinderalimentatie), maar dat wordt niet snel aangenomen. In geval van discussie volgt de weg naar de rechter met alle familiestress van dien.

Financiële ondersteuning voor kinderen van 21 jaar en ouder

Als ouders het kunnen betalen en het kind heeft behoefte aan financiële ondersteuning dan blijven ze ook na de 21ste verjaardag verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van de meerderjarige kinderen om hen de gelegenheid te geven om hun studie binnen een redelijke termijn af te ronden.

Ouders kunnen bij echtscheiding vastleggen dat de alimentatie voor het kind doorloopt nadat het kind 21 jaar is geworden, bijvoorbeeld zolang het kind met redelijke resultaten een studie volgt. Ouders geven dan feitelijk via een derdenbeding het kind een eigen recht op financiële ondersteuning. In dat geval kan een kind ook na het 21e jaar jegens de gescheiden ouders aanspraak maken op een bijdrage voor levensonderhoud en studie.

Lees hierover een uitspraak waarin een 21-jarige zich beroept op het destijds opgestelde echtscheidingsconvenant van haar ouders waarin ten behoeve van haar een derdenbeding stond Hof Amsterdam12-01-2010 en Hof Den Haag 30-09-2009. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2010:BL0514

Hoeveel moet een ouder aan het meerderjarige kind betalen? 

Als een kind 18 jaar wordt is hij/zij wettelijk ‘meerderjarig’ en krijgt stemrecht. Ouders krijgen minder te vertellen, maar de onderhoudsplicht voor een kind (tot zijn of haar 21e verjaardag) blijft.

Als een kind meerderjarig wordt krijgen ouders minder geld (toeslagen) van de overheid. Aan het eind van het kwartaal waarin het kind 18 jaar is geworden, stopt de kinderbijslag van De Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het zogenaamde ‘kindgebonden budget’ (een aanvulling op de kinderbijslag voor ouders met de laagste inkomens) stopt ook als het kind 18 jaar wordt. Tot hun 18e verjaardag zijn kinderen gratis meeverzekerd in de ziektekostenverzekering van hun ouders. Daarna niet meer. Met ingang van hun 18e verjaardag hebben jongeren recht op zorgtoeslag. Dat is: een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Vanaf hun 18e hebben studerende kinderen recht op studiefinanciering.

Als het kind werkt of studeert, kan het bedrag dat het kind nog aanvullend van gescheiden ouders nodig heeft voor levensonderhoud (boodschappen, kleding), studiekosten, verzekeringen enz. lager worden, omdat het dan eigen inkomsten heeft door bijbaan of Wet Studiefinanciering.

Soms is het meerderjarige kind het niet eens is met het afgesproken bedrag dat hij/zij ontvangt van de gescheiden ouders. Dan kan het kind bij de rechtbank een verzoek indienen om een hoger bedrag vast te stellen. Het kind kan dan met zijn/haar advocaat gesubsidieerde rechtshulp aanvragen aan de Raad voor de Rechtsbijstand.

In ieder geval moeten er (bijzondere) omstandigheden zijn die zo’n verzoek om matiging rechtvaardigen. De rechter bepaalt de hoogte van de kinderalimentatie.

De rechter kan de onderhoudsplicht van ouders matigen als bijvoorbeeld het kind zijn of haar studie niet serieus doet of de studiekeuze niet reëel is of het kind zich zo erg misdraagt (drugs, geweld) dat een bijdrage in het levensonderhoud moreel niet van de ouders kan worden gevergd.

Share This